Zabawy

Przedłużamy nasz konkurs dla dzieci. Sprawdź

Zapraszamy dzieci do udziału w naszym konkursie literackim.

Droga mamo, drogi tato: poproś swoje dziecko, by wymyśliło jeden wiersz o tematyce zimowej. Przepisz go na komputerze i wyślij do nas na adres: redakcja@clubmamy.pl. W temacie maila prosimy wpisać „zimowy konkurs". W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku od 5 do 11 lat.

Prosimy, aby dziecko wymyśliło wierszyk samodzielnie, a jego długość nie przekraczała trzech strof (zwrotek). Wiersz może, ale nie musi być rymowany.

 Do wygrania 5 równorzędnych nagród: książki Wojciecha Widłaka, jednego z najlepszych polskich pisarzy dla dzieci. Fundatorem nagród jest wydawnictwo Media Rodzina.

Na wierszyki czekamy do 19 grudnia.

 Rozstrzygnięcie konkursu 20 grudnia.

Przed przystąpieniem do naszego konkursu prosimy o przeczytanie regulaminu, który znajduje się poniżej.

 

  

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO DLA DZIECI
„WIERSZYK ZIMOWY"

1. ORGANIZATOR

Właściciel portalu www.clubmamy.pl - Agencja Target Marketing Group wspólnie z wydawnictwem Media Rodzina mają przyjemność zaprosić wszystkie dzieci do udziału w Konkursie literackim, zwanym dalej Konkursem, które zakres określa niniejszy Regulamin.

2. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest promowanie i kształtowanie twórczej postawy u dzieci wobec literatury.

3. ZASADY KONKURSU

Dzieci mogą wziąć udział w Konkursie w następującej kategorii wiekowej: 5-11 lat.

4. WYMOGI TECHNICZNE

Temat pracy: „Zimowy wiersz".
Rodzaj: Wiersz, wymyślony przez dziecko samodzielnie, o długości nie przekraczającej 3 strof (zwrotek), rymy nie są wymagane.

5. WYMOGI FORMALNE

Konkurs rozpoczyna się 8 grudnia 2010, natomiast prace przyjmowane są do 19 grudnia 2010 włącznie. Prace zgłoszone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Dzieci chcące wziąć udział w Konkursie muszą zostać do niego zgłoszone przez prawomocnych opiekunów. Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez przesłanie gotowej pracy konkursowej (wiersza) na adres redakcja@clubmamy.pl  - co tym samym stanowi zgodę na udział w Konkursie oraz zgodę na postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie. W treści maila należy podać pełne dane opiekuna/rodzica i dziecka (Imię dziecka, imię i nazwisko rodzica, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, wiek dziecka).

Każde dziecko może zgłosić do konkursu jedną pracę (wiersz). W przypadku przesłania większej ilości prac pod uwagę będzie brana praca przesłana jako pierwsza.

6. ZWYCIĘZCY

Jury konkursowe w składzie: p. Paula Mroczkowska - Media Rodzina; p. Aleksandra Sikora - Target Marketing Group,
p. Sebastian Frąckiewicz - redaktor naczelny serwisu www.clubmamy.pl - wyłoni zwycięzców do 20.12.2010r. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.

Opiekunowie dzieci, których prace zwyciężyły w konkursie zostaną poinformowani o wynikach konkursu telefonicznie
lub e-mailowo. Ogłoszenie wyników zostanie również opublikowane na stronie www.clubmamy.pl

7. NAGRODY

Autorzy 5 najlepszych prac otrzymają książki Wojciecha Widłaka.
Fundatorem nagród jest wydawnictwo Media Rodzina.

8. WYMOGI PRAWNE

Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

Każdy uczestnik wyraźnie przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że:
- praca zgłoszona do Konkursu musi być wykonana osobiście przez każdego uczestnika;
- uczestnik nie przekaże stronom trzecim żadnych praw związanych z Pracą zgłoszoną do Konkursu;
- uczestnikom nie przysługuje ze strony Organizatora zwrot jakichkolwiek kosztów związanych z powstaniem Pracy i jej zgłoszeniem do Konkursu na podstawie niniejszego Regulaminu.

Prace uczestników nie naruszą żadnych praw stron trzecich, w szczególności jakichkolwiek praw własności intelektualnej i/lub autorskich.

Każdy uczestnik zgadza się, że nie dokona w żadnej formie sublicencji, publikacji lub udostępnienia stronom trzecim Prac zgłoszonych do Konkursu.

Każdy uczestnik wyraża zgodę na przeniesienie, bez dodatkowych kosztów ze strony Media Rodzina i Target Marketing Group, prawa własności oraz jego praw do Pracy zgłoszonej do Konkursu wyłącznie na rzecz Media Rodzina i Target Marketing Group, bez ograniczeń terytorialnych lub czasowych, do wszelkich form korzystania, np.: kopiowania, druku, dystrybucji, publikacji, modyfikacji, dokonywania zmian, sprzedaży, nagrywania, przechowywania na jakimkolwiek nośniku; wykorzystywania podczas prezentacji i/lub wystaw publicznych; wystawiania na widok publiczny oraz licencjonowania; - wszystko powyższe na wszelki sposób oraz we wszelkiej formie oraz formacie.

Media Rodzina i Target Marketing Group przysługiwać będzie wyłączne prawo do dysponowania wszelkimi prawami związanymi z Pracą każdego z uczestników, a uczestnicy zgadzają się nie wnosić inaczej.

W konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników oraz firm współpracujących z Media Rodzina i Target Marketing Group.

Oglądany: 5451
Najczęściej ogladane

 
Nauka i zabawa
Zwierzęta świata


Kolorowa farma


Wycieczka do zoo