Zabawy

Konkurs z Bolkiem i Lolkiem. Wygraj książki

Zapraszamy do udziału w konkursie rysunkowym „Moja ulubiona zabawa z przyjaciółmi".

Dziś dzieci wiele godzin spędzają przed komputerem lub telewizorem. Czy Twoje dziecko często bawi się z kolegami? Jeśli tak, nie będzie miało najmniejszego problemu z naszym konkursem, który organizujemy wraz z wydawnictwem Znak.

W naszym konkursie należy stworzyć pracę plastyczną, w której dziecko przedstawi swoją ulubioną zabawę z przyjaciółmi. Prace można wykonać dowolną techniką plastyczną (rysunek, akwarela, wyklejanka, kolaż, komiks itp.) w formacie A4. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę.

W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku od 4 do 7 lat. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: 4-5 oraz 6-7.

Redakcja portalu Clubmamy.pl przyzna w każdej z dwóch kategorii nagrodę główną (w postaci dwóch książek z Bolkiem i Lolkiem), a także jedno wyróżnienie poza kategoriami (również zestaw dwóch książek z Bolkiem i Lolkiem)

Prosimy o wysyłanie prac oraz wypełnionej przez rodzica lub opiekuna prawnego Deklaracji (kliknij, aby wydrukować) pocztą, na odwrocie pracy prosimy o umieszczenie: Imienia/Nazwiska dziecka, Imienia/Nazwiska rodzica, wieku dziecka oraz nr telefonu komórkowego i adresu e-mail, dzięki którym będziemy mogli skontaktować się z Państwem w razie wygranej.

Prosimy przesyłać prace na adres:

Target Marketing Group, ul. Kochanowskiego 9/5, 60-845 Poznań, z dopiskiem „Konkurs plastyczny Clubmamy.pl".

Na prace czekamy do 30 czerwca 2011 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Nagrody w konkursie, książki z serii „Bolek i Lolek", ufundowało wydawnictwo Znak.www.znak.com.pl

 

REGULAMIN KONKURSU „MOJA ULUBIONA ZABAWA Z PRZYJACIÓŁMI"

§ 1.  Postanowienia ogólne  

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem", określa zasady, zakres i warunki konkursu „Moja ulubiona zabawa z przyjaciółmi", zwanego dalej „Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest agencja Target Marketing Group, z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 9/5, 60-845 Poznań.
3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w dniach od 31.05. do 30.06.2011r.
4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone dnia 11.07.2011r. na stronie www.clubmamy.pl oraz na stronie Clubmamy.pl na portalu społecznościowym www.facebook.pl
5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego za oznaczone w Regulaminie czynności.
6. Sponsorem nagród jest wydawnictwo ZNAK.    

§ 2.  Przystąpienie do uczestnictwa w Konkursie  

1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem" są dzieci w wieku od 4 do 7 lat, których prace zostały zgłoszone przez ich prawnych opiekunów, którymi są osoby fizyczne, mające ukończony 18 rok życia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą zostać dzieci osób pozostających w stosunku pracy z Organizatorem oraz członków ich najbliższych rodzin (małżonków, rodzeństwo, wstępnych, zstępnych, rodziców i rodzeństwo małżonków).
3. Opiekun prawny Uczestnika, zgłaszając pracę konkursową musi wypełnić Deklarację (kliknij, aby wydrukować). Musi on zostać podpisany przez prawomocnego opiekuna Uczestnika, co stanowić będzie zgodę na jego udział w Konkursie oraz zgodę na postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.
4. Opiekun prawny Uczestnika oświadcza, że zgłoszona praca została wykonana przez Uczestnika samodzielnie oraz nie narusza żadnych praw stron trzecich, a w szczególności jakichkolwiek praw własności intelektualnej i/lub aktorskich.  
5. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem przez opiekuna prawnego Uczestnika zgody na nieodpłatne i bezterminowe wykorzystanie zgłoszonej pracy, jej utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, a także na rozpowszechnianie w publikacjach i na portalu www.clubmamy.pl oraz na stronie Clubmamy.pl znajdującej się na portalu społecznościowym www.facebook.pl
6. Opiekun prawny Uczestnika ponosi osobistą odpowiedzialność w wypadku, gdyby któreś z wyżej wymienionych zapewnień okazało się nie być prawdziwe. 
7. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane. 
8. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się przez opiekuna prawnego Uczestnika z treścią Regulaminu i jego akceptacją.  

§ 3.  Zasady i rozstrzygnięcie Konkursu  

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) Wykonanie pracy w formacie A4, dowolną techniką plastyczną (rysunek, akwarela, wyklejanka, kolaż, komiks itp.), która obrazować będzie ulubioną zabawę Uczestnika z przyjaciółmi. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
b) Umieszczenie na odwrocie pracy następujących danych:
- Imię i nazwisko Uczestnika
- Wieku Uczestnika
- Imię i nazwisko opiekuna prawnego
- Nr telefonu opiekuna prawnego
- Adres email opiekuna prawnego
c)  Przesłanie pracy oraz wypełnionej i podpisanej Deklaracji pocztą lub przesyłką kurierską, w terminie do 30 czerwca 2011r., na adres: Target Marketing Group, ul. Kochanowskiego 9/5, 60-845 Poznań, z dopiskiem „Konkurs plastyczny Clubmamy.pl".
2. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane. O terminie nadesłania prac decyduje data stempla pocztowego.
3. Prace będą oceniane przez jury, zwane dalej „Jury", które zostanie powołane przez Organizatora.  
4. Jury oceniać będzie prace według następujących kryteriów: walory artystyczne i estetyczne, ciekawa interpretacja tematyki konkursowej, prawdopodobieństwo samodzielnego wykonania pracy przez dziecko.
5. W Konkursie zostanie wyłonionych dwóch zwycięzców, zwanych dalej „Zwycięzcami", po jednym w każdej kategorii wiekowej: 4-5  oraz 6-7 lat, a także jedna osoba wyróżniona, zwana dalej „Wyróżnionym".
6. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
7. Każdy Uczestnik może wykonać tylko jedną pracę konkursową.  

§ 4.  Wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie  

1. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania Uczestnikowi Nagrody w przypadku, gdy opiekun prawny Uczestnika podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania Nagrody, a także w przypadku powzięcia informacji o działaniach sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem lub innych działań sprzecznych z ideą i celem Konkursu, dany Uczestnik Konkursu zostanie wykluczony z Konkursu. Organizator nie ma obowiązku informowania Uczestników ani ich prawnych opiekunów o wykluczeniu z Konkursu.  

§ 5.  Nagrody oraz ich wydanie  

1. Zwycięzcy Konkursu oraz Wyróżniony otrzymają nagrodę, zwaną dalej „Nagrodą" w postaci zestawu dwóch książek z serii „Bolek i Lolek" wydawnictwa ZNAK.
2. Organizator skontaktuje się z opiekunami prawnymi Zwycięzców oraz Wyróżnionego w ciągu 7 dni od momentu ogłoszenia wyników w celu powiadomienia o przyznaniu im Nagród telefonicznie lub drogą elektroniczną.
3. W celu uzyskania uprawnień do Nagrody, opiekun prawny Uczestnika zobowiązany jest w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, przesłać drogą elektroniczną wiadomość, zawierającą jego dane adresowe oraz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych w celu przesłania Nagrody pod rygorem wykluczenia z Konkursu i utraty uprawnień do Nagrody.
4. Nagrody zostaną przesłane indywidualnie do opiekunów prawnych każdego ze Zwycięzców oraz Wyróżnionego poprzez kuriera.
5. Odmowa pokwitowania odbioru Nagrody przez opiekuna prawnego powoduje utratę prawa do Nagrody oraz wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
6. W przypadku niespełnienia przez opiekuna prawnego Zwycięzcy lub Wyróżnionego warunków zawartych w pkt.5, Nagroda przechodzi w posiadanie Organizatora.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady Nagrody. Za wady Nagrody odpowiedzialność ponosi ich producent lub dystrybutor w ramach gwarancji bądź rękojmi.
8. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany na ekwiwalent pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania podmiotów prowadzących działalność kurierską doręczających Nagrody Uczestnikowi.
10. Organizator pokrywa koszty przesyłki Nagrody.     

§ 6.  Tryb składania i rozpatrywania reklamacji  

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez opiekunów prawnych Uczestników w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres korespondencyjny Organizatora w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz jego opiekuna prawnego, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
2. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w pkt 1 powyżej, jak również nie spełniające pozostałych wymogów w nim opisanych, nie będą rozpatrywane.
3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.   

§ 7.  Dane osobowe  

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika oraz jego opiekuna prawnego jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników nagrodzonych zgodnie z § 3 Regulaminu, przetwarzane będą przez Organizatora w celu realizacji Konkursu, komunikacji z Uczestnikami oraz przekazania Nagrody. 
3. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych: imię i nazwisko Uczestnika, wiek Uczestnika, imię i nazwisko opiekuna prawnego Uczestnika, jego adres korespondencyjny, telefon, adres e-mail oraz następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie. 
4. Dane osobowe Uczestnika oraz jego prawnego opiekuna będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
5. Dane osobowe podawane są przez Uczestników lub ich opiekunów prawnych dobrowolnie i mają oni prawo wglądu do nich oraz ich poprawiania.
6. Opiekun prawny Uczestnika jest obowiązany do informowania Organizatora na piśmie, o każdej zmianie w zakresie danych osobowych Uczestnika. W przypadku niepowiadomienia Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany nie dokonaniem aktualizacji danych, a w szczególności za niemożność wydania Nagrody.   

§ 8.  Postanowienia końcowe  

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek wadliwego działania innych podmiotów (np. poczty, kuriera, przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego lub administratora sieci komputerowej) lub działania sił wyższych (np. klęski żywiołowej, zamachu terrorystycznego lub jego groźby) nie będzie mógł się wywiązać z całości lub części obowiązków nałożonych na niego Regulaminem.
2. W przypadku naruszenia przez zgłoszenie Użytkownika praw osób trzecich należy skontaktować się niezwłocznie z Organizatorem w celu usunięcia wskazanych danych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich. 
3. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie www.clubmamy.pl oraz w siedzibie Organizatora.
4. Przed przystąpieniem do Konkursu opiekun prawny Uczestnika powinien zapoznać się z Regulaminem. Wzięcie udziału w Konkursie należy w razie wątpliwości poczytywać za jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją.
5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie w trakcie trwania Konkursu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w dowolnym momencie.
7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
8. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Konkursem jest sąd właściwy ze względu na adres siedziby Organizatora. Oglądany: 6939
Najczęściej ogladane

 
Nauka i zabawa
Zwierzęta świata


Kolorowa farma


Wycieczka do zoo