Regulamin panelu Clubmamy.pl

I. Definicje

Clubmamy.pl - zwany dalej Panelem to internetowy panel badawczy, a także forum internetowe, umożliwiające wyrażanie opinii i postaw wobec różnych spraw i tematów.

Właściciel - właścicielem Panelu jest Target Brand Management z siedzibą przy ul. Poplińskich 5/9, 61-574 Poznań, zwany dalej Target.

Uczestnik - to osoba, która przystąpiła do Panelu i zaakceptowała jego Regulamin.

Uczestnictwo - to udział w badaniach marketingowych polegających na wypełnianiu ankiet internetowych oraz prawo do otrzymania wynagrodzenia za udział w badaniach. Warunkiem uczestnictwa jest przestrzeganie zasad Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Ankieta internetowa - zwana dalej Ankietą, to instrument badawczy, którego celem jest zbieranie informacji od Uczestników na podany w ankiecie temat. Ankieta nie ma na celu sprzedawania lub reklamowania czegokolwiek.

Punkty - jednostki przyznawane przez Właściciela Panelu za wypełnienie Ankiety, wymienialne na Kupony Premiowe Sodexo.

Kupon Premiowy Sodexo - zwany dalej Kuponem, który można realizować w kilkudziesięciu tysiącach punktów sprzedaży na terenie całej Polski. Więcej informacji na stronie: www.sodexo.pl.

 

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin Panelu Clubmamy.pl zwany dalej Regulaminem, określa prawne zasady Uczestnictwa w Panelu. Uczestnicy przystępując do Panelu zobowiązują się do jego przestrzegania.
2. Wszelkie informacje będą przekazywane Uczestnikom za pośrednictwem Panelu Clubmamy.pl lub poczty e-mail. Ustalenia takie są wiążące dla obu stron.
3. Panel działa zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego Kodeksu Badań Rynku i Badań Społecznych ICC/ESOMAR.
4. Panel gwarantuje ochronę danych osobowych Uczestników, a także informacji przekazanych przy wypełnianiu Ankiet. Zasady, którymi kieruje się Panel zawarte są w Polityce Prywatności.
5. Panel jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

III.    Warunki uczestnictwa w Clubmamy.pl

1. Do Panelu może przystąpić każda osoba, której zgłoszenie zostanie pozytywnie zweryfikowane. Przystąpienie do Panelu jest całkowicie dobrowolne.
2. Uczestnik musi posiadać: połączenie z siecią Internet, przeglądarkę MS Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari lub inną.
3. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego, akceptacji niniejszego regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
4. Po pozytywnym przejściu procesu rejestracyjnego Uczestnikowi przydzielane jest konto i hasło. Na koncie zapisane są wszystkie dotyczące Uczestnika dane. Uczestnik ma do nich wgląd oraz możliwość ich aktualizacji. Uczestnik jest zobowiązany do wprowadzania wyłącznie prawdziwych danych pod rygorem usunięcia konta.
5. Każdy Uczestnik może zarejestrować się tylko raz. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za osobiste korzystanie ze swojego konta w Panelu i zobowiązuje się nie udostępniać go osobom trzecim.
6. Uczestnik ma podane w Panelu warunki określające Uczestnictwo. Uczestnik może uczestniczyć w badaniu lub zrezygnować z udziału w nim.
7. Panel nie gwarantuje Uczestnikowi udziału w żadnej minimalnej liczbie badań.
8. Zaproszenia do udziału w badaniach wysyłane są do Uczestników, którzy spełniają określone kryteria społeczno-demograficzne, na podstawie danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Decyzja o wyborze Uczestników należy wyłącznie do Właściciela Panelu.
9. Uczestnik może wypełniać Ankietę w każdym czasie, lecz nie później niż przed terminem zakończenia badania.
10. Uczestnik zobowiązuje się do udzielania rzetelnych i zgodnych z prawdą odpowiedzi w Ankietach.
11. Uczestnik nie może przerywać wypełniania Ankiety w trakcie jej wypełniania.
12. Ankiety zostaną zaakceptowane przez Target, jeśli zostaną wypełnione w terminie określonym w badaniu.
13. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim informacji uzyskanych w związku z Ankietą, projektem badawczym lub inną formą badania rynku mającą związek z Panelem.
14. Uczestnik zobowiązuje się do powiadomienia Właściciela Panelu o każdym przypadku nieautoryzowanego dostępu lub ujawnienia w/w informacji.

 

IV.  Naruszenie regulaminu

1. Target ma prawo usunięcia konta Uczestnika w przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad Regulaminu. Usunięcie konta Uczestnika z Panelu powoduje utratę prawa do wynagrodzenia za Uczestnictwo w badaniach.
2. Naruszeniem Regulaminu jest w szczególności:
- udostępnianie loginu i hasła do konta osobom trzecim,
- udzielanie niezgodnych z prawdą odpowiedzi w Ankietach,
- mechaniczne wypełniania Ankiet np. wszystkie odpowiedzi na „Tak" (przy czym okaże się, że tak wypełniona Ankieta nie będzie logiczna).

 

V. Wynagrodzenie

1. Wynagrodzeniem za udział w badaniach Panelu są nagrody rzeczowe, kupony rabatowe lub Punkty wymieniane na Kupony.
2. Uzyskiwane przez Uczestnika Punkty są przeliczane wg przelicznika: 10 pkt. = 10 zł i są  realizowanych w Kuponach Premiowych Sodexo.
3. Uczestnikowi przysługuje prawo do uzyskania Punktów jedynie wtedy, gdy wypełni poprawnie Ankietę w całości i w terminie.
4. Wynagrodzenie za udział w badaniu jest określane każdorazowo w Panelu przed wypełnieniem Ankiety.
5. Wynagrodzenie za wszystkie badania, w których Uczestnik bierze udział w danym miesiącu, wysyłane jest zawsze do 10 dnia następnego miesiąca. Wysyłanie Kuponów nie jest uzależnione od uzbierania przez Uczestnika jakiejkolwiek minimalnej liczby Punktów w danym miesiącu.

 

VI. Rezygnacja z Uczestnictwa w Panelu

1. Każdy Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z Uczestnictwa w Panelu.
2. Aby zrezygnować z Uczestnictwa należy wysłać e-mail na adres: rezygnacja@theysay.pl podając w tytule wiadomości „Rezygnacja z Uczestnictwa w [nazwa Panelu]", a w jej treści dane Uczestnika użyte podczas rejestracji - imię, nazwisko, login, adres e-mail.
3. W przypadku rezygnacji dane Uczestnika są usuwane z bazy Panelu.

 

VII. Dane osobowe Uczestnika

1. Dane Uczestników Panelu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (ujednolicony tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).
2. Dane oraz opinie Uczestników Panelu uzyskane w trakcie badań są zbierane w zestawienia statystyczne, które uniemożliwiają wyodrębnienie danych pojedynczego Uczestnika.
3. W momencie rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych podczas rejestracji w celach związanych z prowadzeniem Panelu.
4. Administratorem danych osobowych jest Właściciel.
5. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. W przypadku usunięcia danych niezbędnych do rejestracji Uczestnik traci możliwość korzystania z Panelu.

 

VIII. Postanowienia końcowe

1. Target zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania zmian i modyfikacji Regulaminu, który zamieszczony jest w Panelu.
2.Uczestnictwo w Panelu oznacza akceptacje zmian Regulaminu.

 

IX. Odpowiedzialność Właściciela Panelu

1. Target nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych danych przez Uczestników.
2. Target nie ponosi odpowiedzialności za skutki posłużenia się hasłem lub loginem Uczestnika Panelu przez osobę nieuprawnioną.
3. Target nie ponosi odpowiedzialności za jakość oraz skutki usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych i elektronicznych, pocztę, kuriera lub inne osoby trzecie.